Books, etc

Books, etc

  1. Yoshihisa Takahashi, Keiichiro Sugimoto, Yurie Soejima, Arisa Kumagai, Tatsuki Koeda, Aiko Shojo, Kazuya Nakagawa, Naoki Harada, Ryoichi Yamaji, Hiroshi Inui, Toshikazu Yamanouchi and Toshio Fukusato. Prime Archives in Biomedical Sciences. Vide Leaf 2020.08

  1. Junichi Koyatsu, Sadayuki Hiroi, Yurie Soejima, Sakae Hata, Osamu Nunobiki, Daisuke Sano, Hitoshi Abe, Hironori Katayama, Kyoko Komatsu. “The 5 Ms“ Practical Guide to Histologic, Cytologic, and Pathologic Preparation — Materials, Methods, Machines, Maintenance, and Management. 2019.08

  1. Fukuo Kondo, Toshio Fukusato, Takuo Tokairin, Koji Saito, Yurie Soejima. Pathology of the Bile Duct. Springer Singapore 2017.04 (ISBN : 978-981-10-3499-2)

  1. Yoshihisa Takahashi, Yurie Soejima, Toshio Fukusato. Integrative Weight Management.. Humana Press 2014

  1. Fukusato T, Kondo F, Soejima Y. Liver Cancer. Tumor pathological differential diagnosis atlas. 2nd ed. . Bunkodo 2020.11 (ISBN : 978-4-8306-2254-0)

To the head of this page.▲