Personnel Information

写真a

KAWABATA Atsuyuki


Job title

Graduate Student

Campus Career 【 display / non-display

 • 2018.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, -, -, Graduate Student
 • 2018.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Graduate Student
 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 • Hashimoto J, Yoshii T, Sakai K, Hirai T, Yuasa M, Inose H, Kawabata A, Utagawa K, Matsukura Y, Tomori M, Torigoe I, Yamada T, Kusano K, Otani K, Sumiya S, Numano F, Fukushima K, Tomizawa S, Arai Y, Shindo S, Okawa A. Impact of body mass index on surgical outcomes and complications in adult spinal deformity. Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association. 2021.01; ( PubMed, DOI )

 • Kawabata A, Yoshii T, Sakai K, Hirai T, Yuasa M, Inose H, Utagawa K, Hashimoto J, Matsukura Y, Tomori M, Torigoe I, Kusano K, Otani K, Mizuno K, Satoshi S, Kazuyuki F, Tomizawa S, Arai Y, Shindo S, Okawa A. Identification of Predictive Factors for Mechanical Complications After Adult Spinal Deformity Surgery: A Multi-Institutional Retrospective Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020.09; 45 (17): 1185-1192. ( PubMed, DOI )

 • Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Atsuyuki Kawabata, Tsuyoshi Yamada, Takashi Taniyama, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Kenichiro Sakai, Ichiro Torigoe, Masaki Tomori, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Kouichi Mizuno, Kazuyuki Otani, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Prognostic factors for neurological outcome after anterior decompression and fusion for proximal-type cervical spondylotic amyotrophy - A retrospective analysis of 77 cases. J Orthop Sci. 2020.08; ( PubMed, DOI )

 • Atsuyuki Kawabata, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Shuta Ushio, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Effect of bisphosphonates or teriparatide on mechanical complications after posterior instrumented fusion for osteoporotic vertebral fracture: a multi-center retrospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2020.07; 21 (1): 420. ( PubMed, DOI )

 • Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Ryo Tohara, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Hirotaka Koyanagi, Shingo Sato, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. Surgical stabilization of spinal metastasis in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis ("Mets-on-DISH"): Two case reports. Medicine (Baltimore). 2020.05; 99 (22): e20397. ( PubMed, DOI )

display all >>

Conference Activities & Talks 【 display / non-display

 • Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Hiroaki Onuma, Shuta Ushio, Atsushi Okawa. Identification of Predictive Factors for Mechanical Complications after Adult Spinal Deformity Surgery; A MultiInsti-tutional Retrospective Study . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 • Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Influence of Segmental Fusion on Postoperative Outcomes of Bone Grafted and Non-Bone Grafted Double-Door Laminoplasty, the Modified Kirita-Miyazaki Method, for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 • Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Hiroaki Onuma, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Surgical outcomes of thoracic arachnoid web: a case series . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 • Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa . Influence of Segmental Fusion on Postoperative Outcomes of Bone Grafted and Non-bone grafted Double-door Laminoplasty for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy . 10th CSRS-AP 2019 2019.03.14 Yokohama